Tag

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO: BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 

01. QD 5019 – THI TUYEN VIEN CHUC 2019 02. CV 4660-2019- THONG BAO THI TUYEN VIEN CHUC 2019 03. CV 4666-2019- HONG DAN THONG BAO CHI TIEU VA TIEP NHAN PHIEU DANG KY DU TUYEN VIEN CHUC 2019 04. Tieu chuan chuyen mon dao tao boi duong cua cac ngach vien chuc de tham...
Read More