THÔNG BÁO: BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019