Bảng giá VTYT

STT TEN_VTYT_BV NUOC_SX DON_VI_TINH DON_GIA HIEULUC KETQUA
1 Thủy tinh thể mềm Hexa 1Y Pháp chiếc 3,220,000.00 Đã phê duyệt
2 Thủy tinh thể mềm MBI 302AC Mỹ chiếc 2,895,000.00 Đã phê duyệt
3 Thủy tinh thể MA Mỹ chiếc 1,876,900.00 Đã phê duyệt
4 Thủy tinh thể mềm EC – 1Y Mỹ chiếc 3,220,000.00 Đã phê duyệt
5 Thủy tinh thể mềm AT lisa 809 Đức chiếc 15,000,000.00 Đã phê duyệt
6 Thủy tinh thể mềm Mediasun Mỹ chiếc 3,400,000.00 Đã phê duyệt
7 Thủy tinh thể cứng CZ Mỹ chiếc 1,000,000.00 Đã phê duyệt
8 Thủy tinh thể SAL 302A Mỹ chiếc 3,300,000.00 Đã phê duyệt
9 Thủy tinh thể mềm Restor SN6AD1 +3 Mỹ chiếc 14,877,200.00 Đã phê duyệt
10 Thủy tinh thể mềm IQ Restor +2.5/ SV25TO Mỹ chiếc 16,800,000.00 Đã phê duyệt
11 Thủy tinh thể IQ SN60WF Mỹ chiếc 3,492,000.00 Đã phê duyệt
12 Thủy tinh thể Toric IQ Mỹ chiếc 9,333,200.00 Đã phê duyệt
13 Thủy tinh thể cứng MZ Mỹ chiếc 728,100.00 Đã phê duyệt
14 Thủy tinh thể mềm Overview Natural Đức chiếc 3,500,000.00 Đã phê duyệt
15 Bơm 20ml VN chiếc 21,500.00 Đã phê duyệt
16 Bơm 1ml VN chiếc 790.00 Đã phê duyệt
17 Thủy tinh thể mềm Hoya isert 251 Singapore chiếc 3,420,000.00 Đã phê duyệt
18 Thủy tinh thể mềm Tecnis 1 Mỹ chiếc 3,900,000.00 Đã phê duyệt
19 Thủy tinh thể mềm AL25B-UVA Mỹ chiếc 2,275,000.00 Đã phê duyệt
20 Thủy tinh thể Micropure 123 Bỉ chiếc 3,500,000.00 Đã phê duyệt
21 Thủy tinh thể mềm 1 mảnh SZ-1 Nhật chiếc 3,500,000.00 Đã phê duyệt
22 Thủy tinh thể mềm enVISTA Mỹ chiếc 3,450,000.00 Đã phê duyệt
23 Thủy tinh thể mềm Focus 602 Singapore chiếc 3,396,000.00 Đã phê duyệt
24 Thủy tinh thể mềm Focus 603 Singapore chiếc 9,550,000.00 Đã phê duyệt
25 Thủy tinh thể mềm CT Lucia 601 PY Đức chiếc 3,500,000.00 Đã phê duyệt
26 Thủy tinh thể Focus Acrylic 602 Pháp chiếc 3,396,000.00 Đã phê duyệt
27 Thủy tinh thể mềm Hoya iSert Micro 251 Singapore chiếc 3,420,000.00 Đã phê duyệt
28 Thủy tinh thể mềm Tecnis Mỹ chiếc 3,900,000.00 Đã phê duyệt
29 Thủy tinh thể mềm 1 mảnh SZ-1 Nhật chiếc 3,500,000.00 Đã phê duyệt
30 Thủy tinh thể mềm ENVISTA Mỹ chiếc 3,450,000.00 Đã phê duyệt
31 Thủy tinh thể mềm CT Lucia 601 PY Đức chiếc 3,500,000.00 Đã phê duyệt
32 Thủy tinh thể mềm Hoya PY -60R Singapore chiếc 2,980,000.00 Đã phê duyệt
33 Thủy tinh thể mềm Optiflex MO/FNYA – 03 Pháp chiếc 2,960,000.00 Đã phê duyệt
34 Thủy tinh thể mềm Acrysoft SA60AT Mỹ chiếc 2,915,600.00 Đã phê duyệt
35 Thủy tinh thể mềm PY -60R Singapore chiếc 2,980,000.00 Đã phê duyệt
36 Thủy tinh thể mềm Optiflex MO/FNYA – 03 Anh Quốc chiếc 2,960,000.00 Đã phê duyệt
37 Thủy tinh thể Micropure 123 Bỉ chiếc 3,500,000.00 Đã phê duyệt
38 Thủy tinh thể mềm 3 tiêu cự Pod F Bỉ chiếc 21,000,000.00 Đã phê duyệt
39 Thủy tinh thể mềm 1 mảnh SZ-1 Nhật chiếc 3,500,000.00 Đã phê duyệt
40 Thủy tinh thể mềm lọc tia cực tím Mỹ chiếc 2,275,000.00 Đã phê duyệt
41 Thủy tinh thể nhân tạo CIMflex 21 Anh Chiêc 2,252,000.00 Đã phê duyệt
42 Thủy tinh thể nhân tạo SN6AD1 Mỹ Chiếc 14,728,000.00 Đã phê duyệt
43 Thủy tinh thể nhân tạo SV25T0 Mỹ Chiêc 16,632,000.00 Đã phê duyệt
44 Thủy tinh thể nhân tạo SN60WF Mỹ Chiêc 3,458,000.00 Đã phê duyệt
45 Thủy tinh thể nhân tạo AU00T0 Mỹ Chiêc 3,762,000.00 Đã phê duyệt
46 Thủy tinh thể nhân tạo SN6ATT Mỹ Chiêc 9,240,000.00 Đã phê duyệt
47 Thủy tinh thể nhân tạo treo CZ70BD Mỹ Chiêc 990,000.00 Đã phê duyệt
48 Thủy tinh thể nhân tạo SND1TT Mỹ Chiêc 26,136,000.00 Đã phê duyệt
49 Thủy tinh thể nhân tạo SV25T2-T5 Mỹ Chiêc 17,518,000.00 Đã phê duyệt
50 Thủy tinh thể nhân tạo CIMflex 21Y Anh Chiêc 3,323,000.00 Đã phê duyệt
51 Thủy tinh thể nhân tạo Micropure 123 Bỉ Chiêc 3,465,000.00 Đã phê duyệt
52 Thủy tinh thể nhân tạo cứng CB122UV Ấn Độ Chiêc 604,000.00 Đã phê duyệt
53 Thủy tinh thể nhân tạo PodF (FineVision) Bỉ Chiêc 19,800,000.00 Đã phê duyệt
54 Thủy tinh thể nhân tạo Focus 602 Pháp Chiêc 3,362,000.00 Đã phê duyệt
55 Thủy tinh thể nhân tạo HOYA iSert251 Singapore Chiêc 3,400,000.00 Đã phê duyệt
56 Thủy tinh thể nhân tạo Focus 603 Pháp Chiêc 9,455,000.00 Đã phê duyệt
57 Thủy tinh thể nhân tạo MO/F-001 Anh Chiêc 2,673,000.00 Đã phê duyệt
58 Thủy tinh thể nhân tạo ZCB00 Mỹ Chiêc 3,861,000.00 Đã phê duyệt
59 Thủy tinh thể nhân tạo HOYA iSert XY1 Singapore Chiêc 3,503,000.00 Đã phê duyệt
60 Thủy tinh thể nhân tạo AquaFree Yellow Preloaded Anh Chiêc 3,416,000.00 Đã phê duyệt
61 Thủy tinh thể nhân tạo SZ-1 Nhật bản Chiêc 3,663,000.00 Đã phê duyệt
62 Thủy tinh thể nhân tạo CT LUCIA 601PY Đức Chiêc 3,465,000.00 Đã phê duyệt
63 Thủy tinh thể nhân tạo AT LISA 809M Đức Chiêc 14,850,000.00 Đã phê duyệt
64 Thủy tinh thể nhân tạo AT LISA Tri 839MP Đức Chiêc 20,790,000.00 Đã phê duyệt
65 Thủy tinh thể nhân tạo AT TORBI 709M Đức Chiêc 11,385,000.00 Đã phê duyệt
66 Thủy tinh thể nhân tạo CT ASPHINA 409MP Đức Chiêc 3,465,000.00 Đã phê duyệt
67 Thủy tinh thể nhân tạo IOL25UV Liên Bang Nga Chiêc 3,455,000.00 Đã phê duyệt